Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len „VOP“)

Preambula

REX REAL s.r.o., Zapísané OU Veľký Krtíš, OU-VK-OZP-2015/004673-2, Dačov Lom 210, IČO 48227633, DIČ 2120095780. Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28323/S. Zastúpená: Mgr. Milena Bornstein (ďalej len „Realitná kancelária“, alebo „Sprostredkovateľ“) je právnickou osobou, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti venuje hlavne sprostredkovaniu kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Za účelom dosiahnutia ekonomického rozvoja a neustáleho zlepšovania poskytovaných služieb prijala Realitná kancelária tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktorými upravuje pravidlá činnosti Realitnej kancelárie pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností tak, aby Realitná kancelária na základe pokynov klienta s vynaložením odbornej starostlivosti vykonávala činnosť smerujúcu k dosiahnutiu maximálnej spokojnosti svojich klientov ako aj záujemcov o kúpu, predaj alebo prenájom nehnuteľností v ponuke Realitnej kancelárie.

Článok I.
Všeobecné ustanovenia

1. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv a zmluvných vzťahov s klientmi Realitnej kancelárie a tretími osobami (záujemcami). VOP platia pre všetky uzatvorené obchodné prípady, pokiaľ nie sú v danom /konkrétnom/ obchodnom prípade výslovne zmenené alebo vylúčené.
2. V prípade, ak VOP nebudú vytlačené, a priamo nebudú tvoriť súčasť zmlúv, budú uverejnené, a voľne prístupné pre každého klienta na domovskej stránke Realitnej kancelárie (www.rexreal.eu).
3. Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická, či právnická osoba, ktorej Realitná kancelária poskytuje realitné služby na základe písomnej Dohody o sprostredkovaní alebo aj ústnej dohody oboch zmluvných strán.
4. Predmetom VOP sú ponúkané realitné služby a produkty Realitnej kancelárie, úprava vzájomných vzťahov medzi Realitnou kanceláriou a jej zmluvnými partnermi, odstúpenie od Dohody a stanovenie zodpovednosti za škodu. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené VOP sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného a/ alebo Občianskeho zákonníka v platnom znení a to podľa toho, či zmluvnou stranou je podnikateľský alebo nepodnikateľský subjekt.

Článok II.
Organizačná štruktúra Realitnej kancelárie

1. Realitná kancelária organizačne zabezpečuje svoju činnosť nasledovne: REX REAL s.r.o., Zapísané OU Veľký Krtíš, OU-VK-OZP-2015/004673-2, Dačov Lom 210, IČO 48227633, DIČ 2120095780. Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica zabezpečuje metodické, materiálne, finančné a personálne vedenie, ako aj usmerňovanie pobočky Realitnej kancelárie, školenia a vzdelávanie realitných maklérov.
2. Realitní makléri sú samostatnými právnymi subjektmi t.j. fyzické alebo právnické osoby, prepojené na centrálu a to na základe zmlúv uzavretých so spoločnosťou REXREAL, s.r.o. a pod obchodným označením Realitná kancelária „REXREAL, s.r.o“ a rozlišovacím dodatkom realizujú realitnú činnosť – predaj, kúpa, nájom, prenájom nehnuteľností sa uskutočňuje vykonávaním vysoko profesionálnej činnosti pracovníkov Realitnej kancelárie ako sprostredkovateľa na základe sprostredkovateľskej zmluvy o predaji, kúpe, prenájme, nájme nehnuteľností.
3. Pobočka a realitní makléri vykonávajúci činnosť pod obchodnou značkou Realitná kancelária “REXREAL,s.r.o.“, sa riadia: Etickým kódexom, Reklamačným poriadkom a VOP platnými pre Realitnú kanceláriu „REXREAL,s.r.o.“. Prechádzajú pravidelnými školeniami a vzdelávaním. Sú hodnotení a odmeňovaní na základe absolvovaných postupových a kariérnych školení, dosahovanej produkcie, spätnej reakcie klientov a záujemcov, počtu reklamácii a dodržovania etického kódexu a interných predpisov.

Článok III.
Predmet činnosti a systém práce

Realitná kancelária poskytuje najmä nasledovné služby :
a) Oslovovanie, vyhľadávanie a priame kontaktovanie záujemcov.
b) Zabezpečuje dokumentáciu, ktorá bezprostredne súvisí s obchodným prípadom. Sú to najmä listy vlastníctva, výpisy z katastrálnej mapy, geometrické plány a podobné.
c) Zabezpečuje vypracovanie príslušných zmlúv súvisiacich s obchodnými prípadmi.
d) Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitnú činnosť) vykonáva Realitná kancelária na základe Dohody o sprostredkovaní v zmysle §§ 262 a 269 ods. 2. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi Realitnou kanceláriou na strane poskytovateľa realitných služieb a Klientom na strane užívateľa poskytovanej realitnej služby, vrátane všetkých zmluvných dokumentov, resp. príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Dohody o poskytovaní realitných služieb, sa ďalej súhrnne označujú len ako „Dohoda“. Predmetom tejto Dohody sú ponúkané nehnuteľnosti, ktoré môžu byť zverejňované aj vo verejne prístupných databázach Realitnou kanceláriou. Táto Dohoda zaväzuje klienta uhradiť stanovenú zmluvnú odmenu Realitnej kancelárii len v prípade, ak k predaju danej nehnuteľnosti dôjde pričinením Sprostredkovateľa. Stanovuje zásadné podmienky predaja tak, ako ich určí klient a súčasne stanovuje tiež zmluvnú odmenu za sprostredkovanie predaja, nájmu nehnuteľnosti.
2. Výšku odmeny sprostredkovateľa určuje sadzobník cien Realitnej kancelárie (ďalej len ako „Cenník“), ktorý je voľne dostupný na adrese: www.rexreal.eu. Celková odmena, vypočítaná podľa aktuálneho Cenníka za poskytnutie služieb, respektíve plnenie záväzkov podľa Dohody s Realitnou kanceláriou, sa ďalej označuje len ako „Odmena“.
a) Poskytnuté služby zahrnuté v odmene:
Poskytnuté služby zahrnuté v odmene Realitnej kancelárie sú pri každom jednom obchodnom prípade presne definovaná v Dohode s Realitnou kanceláriou.
b) Náklady a poplatky, ktoré zvyčajne nie sú zahrnuté v odmene:
Registračné poplatky na úradoch, poplatky za znalecké posudky k nehnuteľnosti, poplatky za výpisy listu vlastníctva a snímky z katastrálnej mapy, geometrické plány a iné doklady k spracovaniu zmlúv a právnych dokumentov hradí Klient/Záujemca pokiaľ to nie je inak definované v Dohode s Realitnou kanceláriou.

3. Doklady potrebné pre sprostredkovateľskú činnosť realitnej kancelárie:
a) Predaj, kúpa, nájom, prenájom a výmena bytu:
Aktuálny list vlastníctva spôsobilý na právne úkony, snímka z katastrálnej mapy (ak je vo vlastníctve resp. spoluvlastníctve pozemok), zmluva o predchádzajúcom prevode bytu do vlastníctva, stavebný pôdorys bytu (alebo stavebný nákres), písomný súhlas a plná moc spoluvlastníkov k predaju, nájmu bytu.

b) Predaj, kúpa, nájom, prenájom rodinného domu, stavby, nebytových
priestorov:
Aktuálny list vlastníctva spôsobilý na právne úkony, snímka z katastrálnej mapy, alebo geometrický plán, kópia pôdorysu podlaží zo stavebných plánov, písomný súhlas a plnú moc spoluvlastníkov k predaju, nájmu nehnuteľnosti.
c) Predaj, kúpa, nájom, prenájom pozemku:
Snímka z katastrálnej mapy resp. aktuálny geometrický plán (snímka z pozemkovej mapy), aktuálny list vlastníctva (resp. spoluvlastníctva) spôsobilý na právne úkony, aktuálne územnoplánovacie informácie potvrdené príslušným orgánom, spôsobilé na právne úkony.

Článok IV.
Práva a povinnosti

1. Realitná kancelária sa zaväzuje:
a) Postupovať pri zariaďovaní záležitostí klientov s odbornou starostlivosťou s dodržaním právnych predpisov Slovenskej republiky, VOP, Etickým kódexem a Reklamačný poriadok spoločnosti.
b) Bez zbytočného odkladu oznamovať klientovi okolnosti dôležité pre jeho rozhodovanie o uzavretí zmluvy o prevode vlastníckeho práva alebo nájme danej nehnuteľnosti
c) Propagovať predaj, nájom danej nehnuteľnosti tak v printových ako aj v elektronických médiách.
d) Získavať potrebné informácie a podklady súvisiace s kúpou a predajom danej nehnuteľnosti.
2. Povinnosti Realitnej kancelárie sú pri každom jednom obchodnom prípade presne definovaná v Dohode s Realitnou kanceláriou.
3. Klient ako aj záujemca sa zaväzuje:
a) Bezodkladne poskytnúť Realitnej kancelárii všetku potrebnú súčinnosť za účelom splnenia predmetu uzatvorených zmlúv. V prípade, že klient alebo záujemca neposkytnú potrebnú súčinnosť, môže Realitná kancelária od nich požadovať ušlý zisk /províziu/ v plnej výške.
b) Pri podpise Dohody s Realitnou kanceláriou predložiť dokumenty, z ktorých vyplýva, že je vlastníkom danej nehnuteľnosti, resp. že má písomné splnomocnenie s nehnuteľnosťou obchodovať.
c) Uhradiť Realitnej kancelárii všetky svoje peňažné záväzky vyplývajúce z Cenníka, z Dohody s Realitnou kanceláriou a z VOP včas a v celosti.
d) Zabezpečiť, respektíve umožniť oprávneným osobám realitnej kancelárie spolu s potenciálnym kupujúcim/ nájomcom prístup k Nehnuteľnosti v dohodnutom termíne – obhliadku Nehnuteľnosti.
e) V prípade ústnej Dohody je povinný Klient pristúpiť k uzatvoreniu Dohody s Realitnou kanceláriou, a to najneskôr do uplynutia doby platnosti dohody o zložení rezervačnej zálohy, prípadne do uplynutia obojstranne odsúhlasenej predĺženej doby. Klient je povinný postupovať aj pri dohode formou e-mailovej komunikácie.
f) Pri osobnej obhliadke ponúkanej Nehnuteľnosti spolu s maklérom Realitnej kancelárie vyplniť a podpísať Záznam o obhliadke nehnuteľnosti.

Článok V.
Vznik Dohody

1. Realitná kancelária „REXREAL, s.r.o.“ predkladá svojim Klientom typový návrh Dohody.
2. Odchýliť sa alebo vykonať zmeny a doplnenia tejto typovej Dohody je možné len vo výnimočných prípadoch a po odsúhlasení všetkými dotknutými zmluvnými stranami.
3. Dohoda môže byt uzatvorená buď ako výhradná (exkluzívna) alebo ako nevýhradná (neexkluzívna).
4. Za účelom realizácie obchodného prípadu je Klient povinný okrem predloženia všetkých potrebných dokladov a dokumentov, týkajúcich sa predmetného obchodného prípadu, poskytnúť aj maximálnu súčinnosť pre hladký priebeh obchodného prípadu, ako aj pre zápis práv na príslušných katastrálnych úradoch, resp. iných orgánoch štátnej správy/ samosprávy.
5. Dohoda sa považuje za riadne uzatvorenú okamihom jej podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
6. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, pokiaľ nie je v Dohode uvedené inak, s presne určeným a v Dohode uvedeným dátumom skončenia platnosti a účinnosti.
7. Realitná kancelária je viazaná predloženým návrhom Dohody po dobu tridsiatich (30) kalendárnych dní od jej predloženia záujemcovi o poskytovanie Služieb.

Článok VI.
Zánik Dohody

1. Dohoda zaniká:
a) skončením platnosti a účinnosti Dohody (ak bola uzatvorená na dobu určitú)
b) splnením účelu, na ktorý bola Dohoda uzatvorená
c) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán
d) písomnou výpoveďou, doručenou druhej zmluvnej
2. Realitná kancelária je oprávnená vypovedať Dohodu z technických dôvodov, ak nemôže ďalej poskytovať Klientovi Služby v dohodnutom rozsahu alebo potrebnej kvalite.
3. Klient môže písomne vypovedať Dohodu z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez uvedenia dôvodu, pričom z doručenej písomnej výpovede musí byť Realitnej kancelárii zrejmé, koho a akej veci sa predmetná výpoveď Dohody týka.
4. Ak v Dohode nie je stanovené inak, výpovedná lehota je jeden (1) kalendárny mesiac a je rovnaká pre obe zmluvné strany. Začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď riadne doručená druhej zmluvnej strane a uplynie posledným dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Dohody riadne doručená druhej zmluvnej strane s tým, že platnosť Dohody na základe jej výpovede niektorou zo zmluvných strán zanikne uplynutím posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie výpovedná lehota.
5. Dohodu možno ukončiť aj písomným odstúpením od Dohody za podmienok a spôsobom stanoveným VOP a Zákonom.
6. Realitná kancelária je oprávnená odstúpiť od Dohody, ak Klient:
a) nezaplatil niektorý zo svojich peňažných záväzkov, ktorý mu vznikol voči Realitnej kancelárii z Dohody alebo v súvislosti s Dohodou, do tridsiatich (30) kalendárnych dní po dni splatnosti týchto peňažných záväzkov
b) opakovane porušuje ustanovenia Dohody alebo VOP
c) predložil doklady alebo dokumenty obsahujúce nepravdivé údaje, týkajúce sa jeho identifikácie alebo Nehnuteľnosti
d) nesplnil ktorúkoľvek z oznamovacích povinností stanovených VOP alebo Dohodou
e) protiprávnym konaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom opakovane zneužíva Služby
f) je v úpadku alebo vstúpil do likvidácie
g) na Klienta bol vyhlásený konkurz alebo konkurz na majetok Klienta bol zamietnutý pre nedostatok majetku
h) na majetok Klienta bola nariadená exekúcia
i) pri vypĺňaní Dohody poskytol nepravdivé, neúplné alebo nesprávne údaje a informácie ohľadne predmetnej Nehnuteľnosti, alebo ak neskôr vyjdú najavo skutočnosti, o ktorých Klient mal a/alebo mohol vedieť, a ktoré sú spôsobilé zmariť realizáciu obchodného prípadu, resp. pre ktoré nie je možné zrealizovať obchodný prípad.
7. Klient je oprávnený písomne odstúpiť od Dohody, ak Realitná kancelária:
a) opakovane, ani po reklamácii, neposkytuje Služby podľa Dohody
b) od výhradnej (exkluzívnej) Dohody je Klient oprávnený odstúpiť v prípade, ak je Realitná kancelária počas doby trvania Dohody nečinná a nevyvíja aktivitu, smerujúcu k realizácii požiadavky Klienta a obchodného prípadu, a to najmenej po dobu tridsiatich (30) kalendárnych dní.
8. Odstúpením od Dohody z dôvodov uvedených vo VOP táto zaniká v deň nasledujúci po dni, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení riadne doručené druhej zmluvnej strane.
9. Realitná kancelária zašle Klientovi po zániku Dohody konečné vyúčtovanie poskytnutých Služieb, ktoré je Klient povinný uhradiť.
10. Dohoda uzatvorená na dobu určitú sa po uplynutí jej platnosti vždy automaticky predlžuje o jeden (1) kalendárny mesiac, pokiaľ Klient písomne nepožiada o jej ukončenie, ktoré musí byť Realitnej kancelárii doručené najneskôr pätnásť (15) kalendárnych dní pred takýmto skončením platnosti Dohody.
11. V prípade, že Realitná kancelária uzatvorí dohodu o zložení a úschove rezervačnej zálohy so záujemcom o kúpu Nehnuteľnosti/ o prevod práv a povinností člena bytového družstva k predmetnej Nehnuteľnosti/ o nájom Nehnuteľnosti, predlžuje sa doba platnosti a účinnosti Dohody na dobu, počas ktorej bude platná takáto dohoda o zložení a úschove rezervačnej zálohy, tzn. platnosť oboch dohôd skončí v ten istý deň.
12. Záväzky zmluvných strán prekračujúce dobu platnosti Dohody zostávajú v platnosti aj po jej zániku.

Článok VII.
Sankcie

1. V prípade, ak:
a) Klient, po podpísaní výhradnej (exkluzívnej) Dohody s Realitnou kanceláriou, uzatvorí zmluvy na predmetnú Nehnuteľnosť s akoukoľvek treťou osobou bez vedomia Realitnej kancelárie a bez toho, aby bola uhradená dohodnutá Odmena Realitnej kancelárie, alebo
b) Klient uzatvorí Sprostredkúvanú zmluvu s treťou osobou, ktorú mu označila Realitná kancelária ako osobu vhodnú na uzatvorenie Sprostredkúvanej zmluvy na predmetnú Nehnuteľnosť bez vedomia Realitnej kancelárie a bez toho, aby bola uhradená dohodnutá Odmena Realitnej kancelárii, alebo
c) Realitná kancelária obstará tretiu osobu, ktorá spĺňa podmienky záujemcu a je pripravená uhradiť Klientovi dohodnutú cenu podľa Dohody najneskôr v deň uzatvorenia Sprostredkúvanej zmluvy, a Klient aj napriek tomu odmietne uzatvoriť takúto Sprostredkúvanú zmluvu s treťou osobou, alebo
d) Klient zmarí rokovania spojené s prípravou a uzatvorením Sprostredkúvanej zmluvy s treťou osobou, či už svojou nečinnosťou alebo úmyselným konaním,
sa Klient zaväzuje uhradiť Realitnej kancelárii zmluvnú pokutu, a to:
a) v prípade predaja Nehnuteľnosti alebo prevodu práv a povinností člena bytového družstva k Nehnuteľnosti vo výške päť percent (5%) z ceny Nehnuteľnosti stanovenej v Čl. IV. Dohody,
b) v prípade prenájmu Nehnuteľnosti vo výške jedno mesačného (1) nájomného stanoveného v Čl. IV. Dohody.
2. Zmluvná pokuta je splatná do piatich (5) pracovných dní odo dňa vzniku nároku. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Realitnej kancelárie na náhradu škody a ušlého zisku.
3. Realitná kancelária a Klient sa zaväzujú, že vzájomné pohľadávky, ktoré im vzniknú z obchodno-záväzkových vzťahov budú do budúcnosti riešiť vzájomným zápočtom pohľadávok, v zmysle ustanovení §358 a následného Obchodného zákonníka.

Článok VIII.
Reklamácie

1. Klient je oprávnený reklamovať správnosť fakturovanej sumy Odmeny, prípadne ďalších Nákladov za poskytnuté Služby vyčíslených vo Faktúre a/ alebo kvalitu poskytnutých Služieb bez zbytočného odkladu, tj. čo najrýchlejšie po tom, ako chybu zistí, avšak nie neskôr ako tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Faktúry Klientovi, resp. odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.
2. V prípade, že Klient neuplatní svoje právo podľa Čl. VIII. ods. 1. VOP, tak márnym uplynutím tejto lehoty toto právo zanikne.
3. Klient môže svoju reklamáciu uplatniť v sídle Realitnej kancelárie, pričom Realitná kancelária je povinná na požiadanie Klienta vydať písomné potvrdenie o mieste, čaše, spôsobe a predmete reklamácie.
4. Realitná kancelária je povinná reklamáciu prešetriť a výsledok písomne oznámiť Klientovi do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy bola reklamácia platne oznámená Realitnej kancelárii.
5. V prípade, že prešetrenie reklamácie Klienta je obzvlášť zložité a jej dôkladné prešetrenie nie je v tridsať (30) dňovej lehote objektívne možné zabezpečiť, je Realitná kancelária povinná výsledok svojho šetrenia oznámiť Klientovi do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa, kedy bola reklamácia platne oznámená Realitnej kancelárii.
6. Reklamácia vo veci prešetrenia úhrady fakturovanej Odmeny alebo prípadných ďalších Nákladov za poskytnuté Služby nemá odkladný účinok na povinnosť Klienta zaplatiť Realitnej kancelárii dotknutú časť z Odmeny alebo ďalších Nákladov za poskytnuté Služby podľa príslušnej Faktúry.
7. V prípade, že reklamácia Klienta voči Odmene alebo prípadným ďalším Nákladom za poskytnuté Služby bude Realitnou kanceláriou uznaná za opodstatnenú, bude suma z Odmeny alebo ďalších Nákladov za poskytnuté Služby, priznaná Klientovi v zmysle reklamácie, vrátená na jeho bankový účet.
8. Klient je oprávnený, v zmysle Reklamačného poriadku vydaného spoločnosťou REXREAL,s.r.o, predložiť spor, týkajúci sa správnosti fakturovaných súm alebo kvality poskytovaných Služieb Realitnou kanceláriou, o ktorom sa uskutočnilo a ukončilo reklamačné konanie, a Klient nie je so spôsobom vybavenia jeho reklamácie spokojný, na prešetrenie spoločnosti REXREAL,s.r.o.

Článok IX.
Zmena zmluvných dokumentov

1. Spoločnosť REXREAL,s.r.o si vyhradzuje právo na akúkoľvek jednostrannú zmenu VOP, pričom táto zmena sa nedotkne Dohôd uzatvorených pred dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmenených VOP.
2. Dohodu je možné meniť výlučne po dohode oboch zmluvných strán, a len vo výnimočných prípadoch formou písomne uzatvoreného Dodatku. Dodatok je možné uzatvoriť aj písomnou akceptáciou žiadosti Klienta Realitnou kanceláriou.

Článok X.
Zodpovednosť za škodu

1. Realitná kancelária zodpovedá Klientovi za škodu, ktorú mu spôsobila zavinením porušením svojich povinností vyplývajúcich z Dohody, ako aj Zmluvných dokumentov výlučne v rozsahu určenom VOP, nezodpovedá však za ušlý zisk Klienta spôsobený porušením svojich povinností stanovených v Dohode alebo VOP. Zodpovednosť Realitnej kancelárie za škodu, spôsobenú Klientovi v dôsledku riadneho nesplnenia si povinností stanovených Dohodou a VOP, je obmedzená na povinnosť vrátiť pomernú časť Klientom uhradenej Odmeny za poskytnuté Služby, alebo pomerne znížiť Odmenu za poskytnuté Služby za obdobie chybného poskytovania Služieb podľa podmienok Dohody a VOP, ak tento nárok Klient uplatnil v Realitnej kancelárii písomne, najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca tento nárok.
2. V prípade, že nesplnením ktoréhokoľvek zo záväzkov Klienta stanovených v Dohode a vo VOP vznikne Realitnej kancelárii škoda, je túto škodu Klient povinný Realitnej kancelárii v celej výške nahradiť.
3. V prípade, že Klient hoci aj bez zavinenia poruší ktorúkoľvek povinnosť stanovenú v Dohode alebo VOP, je Realitná kancelária oprávnená požadovať od Klienta náhradu škody vzniknutú porušením takejto povinnosti, a to v celom rozsahu a výške.
4. Realitná kancelária nezodpovedá Klientovi za vznik škody, ktorá mu vznikne nesplnením ktorejkoľvek z podmienok určených v Čl. IV. ods. 3 VOP.
5. Realitná kancelária nezodpovedá Klientovi za splnenie záväzkov tretích osôb z uzatvorených Sprostredkúvaných zmlúv.
6. Realitná kancelária je povinná vynaložiť primerané úsilie, ktoré je spravodlivé od nej požadovať, aby overila správnosť a úplnosť informácií, ktoré jej poskytol Klient, a ktoré poskytuje tretím osobám. V prípade dodržania tejto povinnosti nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá bola spôsobená nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií získaných od Klienta, resp. od tretej osoby.
7. V prípade omeškania s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku Klienta je Realitná kancelária oprávnená fakturovať Klientovi úroky z omeškania vo výške 0,05% (slovom: päť stotín percenta) z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania, až do jej úplného zaplatenia s tým, že nárok na náhradu škody Realitnej kancelárie nie je týmto ustanovením VOP dotknutý.

Článok XI.
Doručovanie

1. Všetky informácie, posielané Realitnou kanceláriou Klientovi v súvislosti so Zmluvnými dokumentami faxom, elektronickou poštou alebo formou listu, sa považujú za riadne doručené Klientovi uplynutím piatich (5) kalendárnych dní odo dna ich zaslania Klientovi na jeho poslednú známu adresu trvalého pobytu/sídla, uvedenú v záhlaví Dohody, prípadne na akúkoľvek inú adresu písomne oznámenú Realitnej kancelárii.
2. Ak nie je možné Klientovi doručiť akúkoľvek Faktúru zasielanú v súvislosti so Zmluvnými dokumentmi na jeho poslednú známu adresu trvalého pobytu/ sídla, považuje sa táto za doručenú dňom, keď osoba, oprávnená na doručovanie poštových zásielok, oznámi Realitnej kancelárii, že poštovú zásielku nemožno Klientovi doručiť (tzn. adresát je neznámy, zásielka neprevzatá v odbernej lehote, adresát nezastihnutý, nedostatočná adresa, prípadne adresát odmietol prevziať zásielku).

Článok XII.
Ochrana osobných údajov, mlčanlivosť

1. Realitná kancelária sa zaväzuje v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zachovávať mlčanlivosť o všetkých jej poskytnutých osobných údajoch, chrániť ich pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním.
2. Realitná kancelária je oprávnená na spracovanie a uchovanie osobných údajov (meno, priezvisko, akademický titul, adresa, rodné číslo, číslo preukazu totožnosti a štátna príslušnosť, ak ide o fyzickú osobu; obchodné meno, sídlo/ miesto podnikania, IČO, DIČ, prípadne údaje o štatutárnom orgáne, resp. osobe oprávnenej konať za spoločnosť/ fyzickú osobu podnikateľa) uvedených v Dohode, a to za účelom poskytovania Služieb, predovšetkým uzatvorenia a plnenia Dohody, jej zmeny alebo ukončenia, vyúčtovania Odmeny alebo prípadných ďalších Nákladov, evidencie pohľadávok a podávania informácií Klientovi.
3. Realitná kancelária je oprávnená spracovávať a uchovávať osobné údaje v zmysle Čl. XII. ods. 1. VOP počas doby trvania platného zmluvného vzťahu Klienta s Realitnou kanceláriou, ako aj po jeho skončení, ak je to potrebné na vyúčtovanie, úhradu, evidenciu a vymáhanie pohľadávok, alebo na splnenie iných povinností, uložených zákonom.
4. V súvislosti s Dôvernými informáciami, sprístupnenými druhej strane, sa každá zmluvná strana zaväzuje:
a) počas trvania Dohody, ako aj po jej ukončení, zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek Dôverných informáciách a tieto informácie nereprodukovať a neposkytovať tretím stranám alebo ich iným spôsobom využívať;
b) sprístupňovať Dôverné informácie tretím stranám iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
5. Klient podpisom Dohody vyslovuje svoj súhlas s tým, že Realitná kancelária bude spracovávať jeho osobné údaje za účelom plnenia povinností alebo uplatnenia zákonných práv Realitnej kancelárie zodpovednej za spracúvanie osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
6. Klient podpisom Dohody tiež udeľuje Realitnej kancelárii svoj súhlas s uchovávaním osobných údajov v rozsahu danom VOP, ako aj za účelom ich poskytnutia tretím stranám, ak je to potrebné pre poskytovanie Služieb alebo evidenciu a vymáhanie pohľadávok za poskytnuté Služby. Svoj súhlas môže Klient kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným Realitnej kancelárii.
7. Podpisom Dohody udeľuje Klient Realitnej kancelárii súhlas na uvádzanie svojho mena a priezviska, obce (v ktorej má trvalý pobyt) pri fyzických osobách/obchodného mena, obce (v ktorej má sídlo) pri právnických osobách alebo fyzických osobách – podnikateľoch, a svojho loga/ značky za účelom ich použitia ako referencie pri marketingových aktivitách Realitnej kancelárii alebo spoločnosti REXREAL,s.r.o.

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP boli prijaté dňa 1.1.2018, kedy nadobudli platnosť a účinnosť.
2. Každá platne uzatvorená Dohoda sa riadi aktuálnymi VOP.
3. Každá aktualizácia alebo zmena VOP bude zverejnená po jej doplnení na webovej stránke Realitnej kancelárie, www.rexreal.eu.
4. Zmluvné dokumenty predstavujú jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Dohody, pričom tieto nahrádzajú všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok, dotýkajúcich sa predmetu Dohody.
5. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sú založené Dohodou, ktoré však Dohoda výslovne neupravuje, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
6. Záväzky zmluvných strán prekračujúce dobu platnosti Dohody zostávajú v platnosti aj po jej zániku.
7. V prípade, že sa niektoré z ustanovení Zmluvných dokumentov stane neplatným, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení Dohody a VOP. Neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením Zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré je svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu Dohody a VOP a najlepšie vystihuje zámer zmluvných strán.
8. Klient podpisom Dohody potvrdzuje, že mal možnosť oboznámiť sa s rozsahom a obsahom plnej moci realitného makléra konajúceho v mene a na účet Realitnej kancelárie. (Plná moc je k dispozícii k nahliadnutiu v Realitnej kancelárii.)
9. Klient podpisom Dohody potvrdzuje, že mal možnosť oboznámiť sa s obsahom VOP, že si VOP pozorne prečítal, všetky ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto VOP v celom ich rozsahu porozumel, súhlasí s nimi, na dôkaz čoho pripojil k Dohode svoj vlastnoručný podpis.
10. Ustanovenia VOP sa primerane použijú aj na Dohodu o zložení a úschove rezervačnej zálohy.